Peisaj

 Hotărâri Consiliu Local 2020

Hotărârea Nr.37/29.05. 2020 (privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL la data 31 decembrie 2019)

Hotărârea Nr.36/29.05.2020 (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului ”Modernizare alimentare apă și canalizare –comuna Bucov, județul Prahova”)

Hotărârea Nr.35/29.05.2020 (privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.34/29.05.2020 (privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul comunei Bucov)

Hotărârea Nr. 33/29.05.2020 (privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr 4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena)

Hotărârea nr. 32/29.05.2020 (privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov a imobilului teren T 73 parcela V3004/2 comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.31 /29.05.2020 (privind aprobarea asocierii U.A.T comuna Bucov cu U.A.T. comuna Valea Călugărească, județul Prahova pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire sens giratoriu pe DN1B la limita teritorială dintre cele doua unități administrative”)

Hotătrârea Nr. 30/ 29.05.2020(privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.29/ 29.05.2020 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020)

Hotărârea Nr.28/29.05.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.27 / 14 .05.2020 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai -iulie 2020)

Hotărârea Nr.26 / 31.03.2020 (privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020)

Hotărârea Nr.25 / 31.03.2020 (privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov-revizuit aprobat prin HCL nr 79/11.12.2019)

Hotărârea Nr.24 (privind aprobarea efectuării demersurilor neesare în vederea întocmirii PUZ și RLU construire bază sportivă zona Teleajen)

Hotărârea Nr.23 / 31.03.2020 (privind aprobarea PUZ și RLU în vederea schimbării destinației teren 1157 mp din subzona cai de comunicatie feroviara înzona instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar)

Hotărârea Nr.22 / 31.03.2020 (privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video la sensurile giratorii și în alte locații din comuna Bucov, jud Prahova)

Hotărârea Nr.21 / 31.03.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.20 / 31.03.2020 (privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)

Hotărârea Nr.19 / 20.02.2020 (privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru Secretarul general al comunei Bucov pe anul 2019)

Hotărârea Nr.18 / 20.02.2020 (privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov a terenului în suprafață de 1800 mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova)

Hotărârea Nr.17 / 20.02.2020 (privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 1571 mp cu număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării lui în trei loturi în vederea concesionării)

Hotărârea Nr.16 / 20.02.2020 (privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice)

Hotărârea Nr.15 / 20.02.2020 (privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2019, pentru anul 2020 în sumă de 8.442.688,30 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare )

Hotărârea Nr.14 / 20.02.2020 (privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020)

Hotărârea nr.13 / 21.01.2020 (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Strîmbeanu Corina)

Hotărârea nr.12 / 21.01.2020 (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Zaharia Elena)

Hotărârea nr.11 / 21.01.2020 (privind menținerea în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

Hotărârea nr.10 / 21.01.2020 (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni, sau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată)

Hotărârea nr.9 / 21.01.2020 (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

Hotărârea nr.8 / 21.01.2020 (privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

Hotărârea nr.7 / 21.01.2020 (privind aprobarea contului de execuție buget local la data de 31 decembrie 2019)

Hotărârea nr.6 / 21.01.2020 (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții ”Modernizare rețea de drumuri de interes local ”-secțiunea de dezvoltare)

Hotărârea nr.5 / 21.01.2020 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare)

Hotărârea nr.4 / 21.01.2020 (privind aprobarea Planului de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții romilor promovată de HG 18/2015 privind incluzinea cetățenilor români aparținând minorității rome , pentru perioada 2020-2024)

Hotărârea nr.3 / 21.01.2020 (privind aprobarea formularelor ”cerere eliberare acord pentru executare lucrari de bransamente /racorduri pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara și acord pentru lucrari de bransamente /racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico edilitara existenta in zona si a taxei pentru emiterea acestuia)

Hotărârea nr.2 / 21.01.2020 (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov,județul Prahova)

Hotărârea nr.1 / 21.01.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

 

 

Hotărâri Consiliu Local 2019

 

Hotărâri Consiliu Local 2018

Contact

                Comuna Bucov
 
Judeţul Prahova
Str.Constantin Stere 1
  Tel: 0244 275 046
  Fax 0244 275 170
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2020 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.