Registru HCL

Registru privind evidenț hotărârilor autorității deliberative

Nr.CRT

Data

Denumire Act

Emitent

Conținutul pe scurt al HCL

87        
86        
85        
84        
83 16.12.2020 HCL CL BUCOV (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)
82 16.12.2020 HCL CL BUCOV (privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din Unitățile de Învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2020 - 2021)
81 16.12.2020 HCL CL BUCOV (privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale pentru anul 2021, precum și a sancțiunilor)
80 16.12.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov cu anul 2020)
79 16.11.2020 HCL CL BUCOV  (de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect Achizitie de echipamente TIC pentru structurile educaționale din comuna Bucov, județul Prahova)
78 16.11.2020  HCL  CL BUCOV (privind aprobarea desființării celor două fântâni situate pe străzile Costache Negruzzi și Mișcă Costică)
77 16.11.2020  HCL  CL BUCOV (privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă Pleașa, respectiv Școala Gimnazială Constantin Stere Bucov)
76 16.11.2020 HCL CL BUCOV (privind alegerea viceprimarului comunei Bucov, județul Prahova)
75 16.11.2020 HCL CL BUCOV  (privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov pentru mandatul 2020 - 2024)
74 16.11.2020 HCL CL BUCOV  (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021)
73 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea efectuării lucrărilor de termoizolare la școlile și grădinițele din comuna Bucov, județul Prahova)
72 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea digitalizării Instituțiilor Publice din comuna Bucov, județul Prahova)
71 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind încheierea unui contract de prestări servicii cu Asociația Comunelor din România în vederea asigurării auditului financiar comunei Bucov, județul Prahova)
70 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea desfășurării sfintelor slujbe ortodoxe în Căminul Cultural Pleașa din comuna Bucov, jud.Prahova)
69 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Bucov, jud.Prahova)
68 14.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind efectuarea demersurilor necesare completarii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității adminsitrativ –teritoriale comuna Bucov)
67 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 septembrie 2020)
66 14.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2020)
65 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect “Elaborarea Programului de Imbunatațire a Eficienței Energetice la nivelul comunei Bucov”)
64 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea vânzării construcțiilor edificate pe terenul domeniul privat al comunei Bucov în baza Legii nr.15/2003)
63 13.10.2020  HCL CL BUCOV (privind aprobarea schimbării stâlpilor de susținere fire cablu torsadat electric din perimetrul terenului de sport pleașa precum și montarea unor stâlpi pentru susținerea cablului torsadat electric pe strada IULIA HAȘDEU)
62 06.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 2850 mp situat în T49 cu nr cadastral 21898)
61 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea achiziționării unui monument constituit din bustul lui Daniel Ciugureanu)
60 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ,,MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA “– prin PNDR)
59 06.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov, revizuit la 6.10.2020)
58 06.10.2020  HCL CL BUCOV  (privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bucov, pentru anul școlar 2020 - 2021)
57 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea ”Extinderii rețelei de distribuție gaze satele Bucov, Pleașa , Chițorani , Valea Orlei și înființare rețea distribuție satul Bighilin”)
56 06.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
55 16.09.2020 HCL CL BUCOV  (privind transmiterea dreptului de concesiune din contractul nr.7131/05.09.2006 încheiat CU SC LITEX IMPEX SRL, pentru suprafața de 10000 mp, situată ÎN Tarla nr.99, Parcelele 4118,4121 , nr cadastral 20029 , adresa : strada Tineretului , nr.2 ,sat Bucov, comuna Bucov, jud .Prahova)
54 16.09.2020 HCL CL BUCOV privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4654 mp situat în T49, parcela Cc 2049, cu nr cadastral 27339)
53 16.09.2020 HCL CL BUCOV (privind rezilierea contractului nr.10166/27.09.2017 încheiat cu SC Plush Laboratory SRL și aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4252 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 24684)
52 16.09.2020 HCL CL BUCOV  (privind întocmirea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ”INSTALAREA SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ”)
51 16.09.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea vânzării construcțiilor în curs de edificare pe terenul domeniul privat al comunei Bucov , retragerea dreptului de folosință asupra terenului și acordarea folosirii terenului noului proprietar al construcției prin încheierea unui contract de de constituire a dreptului de superficie la Biroul Notarului Public)
50 16.09.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4679 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 22703)
49 16.09.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
48 28.08.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 10001 mp situate în T99 , P 4118 4115 cu nr cadastral 21692)
47 28.08.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice)
46 28.08.2020 HCL CL BUCOV  (privind asocierea comunei Bucov cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții ”Proiectare și execuție modernizare, strada Decebal și strada Vlad Tepes sat Pleașa, comuna Bucov)
45 31.07.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
44 31.07.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare CanalHC607 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I”)
43 31.07.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Canal HC 104 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul, județul Prahova, faza D.A.L.I”)
42 31.07.2020 HCL  CL BUCOV   (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
41 31.07.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 iunie 2020)
40 31.07.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 iunie 2020)
39 19.06.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7806 /29.05.2015 prin act adițional pentru punctul sanitar din satul Pleașa , comuna Bucov)
38 19.06.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
37 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL la data 31 decembrie 2019)
36 29.05.2020  HCL CL BUCOV (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului ”Modernizare alimentare apă și canalizare –comuna Bucov, județul Prahova”)
35 29.05.2020 HCL CL BUCOV (privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov)
34 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul comunei Bucov)
33 29.05.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr 4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena)
32 29.05.2020 HCL  CL BUCOV  (privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov a imobilului teren T 73 parcela V3004/2 comuna Bucov, județul Prahova)
31 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea asocierii U.A.T comuna Bucov cu U.A.T. comuna Valea Călugărească, județul Prahova pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire sens giratoriu pe DN1B la limita teritorială dintre cele doua unități administrative”)
30 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)
29 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020)
28 29.05.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
27 14.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai -iulie 2020)
26 31.03.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020)
25 31.03.2020 HCL CL BUCOV  (privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov-revizuit aprobat prin HCL nr 79/11.12.2019)
24 31.03.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea efectuării demersurilor neesare în vederea întocmirii PUZ și RLU construire bază sportivă zona Teleajen)
23 31.03.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea PUZ și RLU în vederea schimbării destinației teren 1157 mp din subzona cai de comunicatie feroviara înzona instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar)
22 31.03.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video la sensurile giratorii și în alte locații din comuna Bucov, jud Prahova)
21 31.03.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
20 31.03.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)
19 20.02.2020 HCL CL BUCOV (privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru Secretarul general al comunei Bucov pe anul 2019)
18 20.02.2020 HCL CL BUCOV  (privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov a terenului în suprafață de 1800 mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova)
17 20.02.2020 HCL CL BUCOV  (privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 1571 mp cu număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării lui în trei loturi în vederea concesionării)
16 20.02.2020 HCL CL BUCOV  (privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice)
15 20.02.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2019, pentru anul 2020 în sumă de 8.442.688,30 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare )
14 20.02.2020 HCL CL Bucov (privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020)
13 21.01.2020 HCL CL Bucov (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Strîmbeanu Corina)
12 21.01.2020 HCL CL Bucov (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Zaharia Elena)

 11

 21.01.2020

HCL

CL Bucov

(privind mențineriea în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

10

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni, dau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată)

9

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanle apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  în conformitate cu prevederile Legii Nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

8

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

7

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2019)

6

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare rețea drumuri de interes local" secțiunea dezvoltare)

5

 21.01.2020 HCL CL Bucov  (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii dezvoltare)

4

 21.01.2020 HCL  CL Bucov  (privind aprobarea Planului local de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții rromilor promovată de H.G. 18 / 2015 privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome, pentru perioada 2020 - 2024)

3

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobare formulare)

2

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov, județul Prahova)

1

 21.01.2020  HCL  CL Bucov

 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2020)

         
Copyright © 2021 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.